, 03 Դեկտեմբեր 2022, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
 Թարմացվել է` 30 օգոստոսի 2017թ.

Մուտք գործելով և(կամ) օգտագործելով RATE.am կայքը, Դուք համաձայնվում եք պահպանել ՀՀ գործող օրենսդրությունը, ինչպես նաև սույն օգտագործման կանոնները և պայմանները, առանց որևէ սահմանափակումների:

Հասկացություններ

Կայք՝ տեղեկատվության (տեքստային և(կամ) թվային), դիզայնի, գրաֆիկական էլեմենտների, պատկերների, ֆոտո և տեսանյութերի և մտավոր գործունեության այլ արդյունքների ամբողջություն, որոնք առկա են RATE.am ինտերնետային էջում: Կայքը հանդիսանում է համացանցային ռեսուրս՝ նախատեսված ֆինանսական տեղեկատվություն ստանալու համար

Ընկերություն՝ ԷսԷֆԷլ ՍՊԸ 

Օգտագործող՝ Ցանկացած անձ, ով մուտք է գործում Կայք և օգտվում Կայքի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունից և առաջարկվող հաշվարկային գործիքներից

Կանոններ՝ Կայքի օգտագործման սույն կանոնները, ինչպես նաև դրանց ցանկացած փոփոխություն, որն ուժի մեջ է մտնում Կայքում հրապարակելու օրվանից

Նյութեր՝ Կայքում հրապարակված տեղեկատվության (տեքստային և(կամ) թվային), լուսանկարների և(կամ) այլ գրաֆիկական պատկերների տեսքով բոլոր տվյալները


Հեղինակային իրավունքներ

Կայքում տեղակայված համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա Օգտագործողը հնարավորություն է ունենում առցանց ծանոթանալ փոխարժեքների ցանկի, բանկերի, փոխանակման կետերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ՀՀ կենտրոնական բանկի և միջազգային փոխարժեքի պարբերաբար թարմացվող ցանկերին: Արժույթների և դրանց տատանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կայքի կողմից առաջարկվող ֆիլտրերի, հաշվարկային գործիքների հեղինակային իրավունքները պատկանում են բացառապես Ընկերությանը: 

Նյութ(եր)ի օգտագործումը՝ այդ թվում (բայց չսահմանափակելով) Նյութի ցանկացած տիպի վերարտադրումը, տարածումը, հանրության իրազեկումը, թարգմանությունը, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ ձևով կիրառումը թույլատրվում է բացառապես Կայքի հղումը հիշատակելու պայմանով:
  
Կայքին և Ընկերությանը վերաբերող բոլոր անվանումները ու ապրանքային նշանները հանդիսանում են Ընկերության սեփականությունը: Oգտագործման կանոնները և պայմանները

Տպագիր և էլեկտրոնային եղանակով Նյութ(եր)ը մեջբերելիս՝ Օգտագործողը պարտավոր է վկայակոչել Կայքը: Հիպերհղումը պետք է տեղադրվի այն տեքստի առաջին պարբերությունում, որտեղ օգտագործվում է տեքստային Նյութը, կամ օգտագործվող գրաֆիկական Նյութի անմիջապես ներքևի հատվածում: Հիպերհղումը պետք է լինի ամբողջական տեսքով և ակնհայտ ընդգծված, և ոչ բառի (բառերի) կամ անվան մեջ քողարկված:

Օգտագործողների կողմից էլեկտրոնային փոստի կամ այլ եղանակով Կայք ուղարկված անհատական տվյալները (օրինակ` անունը, հասցեն և էլեկտրոնային փոստի հասցեն) օգտագործվում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների համաձայն: Կայք ուղարկված մնացած բոլոր գրագրությունը և նյութերը, ինչպես օրինակ` հարցերը, նկատառումները, առաջարկությունները և այլն, չեն համարվում գաղտնի տեղեկություններ:

Անձնական տվյալների մասով Կայքի քաղաքականությունը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին:

Պատասխանատվություն

Կանոնների ցանկացած դրույթի խախտմամբ Նյութերի օգտագործումը համարվում է Ընկերության բացառիկ իրավունքների խախտում և կարող է ենթարկել ՀՀ օրենսդրությամբ և Կանոններով նախատեսված պատասխանատվության: 

Կայքը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում այն տեղեկատվության համար, որն Օգտագործողի և (կամ) այլ անձանց կողմից տեղադրվում է Կայքում, ինչպես նաև այն գործողությունների համար, որոնք իրականացվում են այդ տեղեկատվության հիման վրա:

Կայքը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում իր էջում առկա կազմակերպությունների բովանդակության, դրանց լիարժեքության, ինչպես նաև Կայքի անխափան աշխատանքի համար:

Եզրափակիչ դրույթներ

Կանոնները և դրանց փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում հրապարակման օրվանից, որի վերաբերյալ առկա է համապատասխան ամսաթվի նշում:  

Կանոնները չեն հանդիսանում Ընկերության կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքներից հրաժարում:

Հարցերի կամ մեկնաբանությունների դեպքում խնդրում ենք կապվել մեզ հետ հետևյալ հասցեով [email protected]

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ