, 24 May 2016, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
We have thousands of visitors per day - MAKE THEM YOUR CUSTOMERS

ACTIVATE your Exchange Point in our network, and ... read more

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. HAYRENIQ-331-AՀԱՅՐԵՆԻՔ star 1 24 May, 22:00 477 479 532 537 7.15 7.25 220 225
2. SIMAO---LLC-787-AՍԻՄԱՈ ՍՊԸ star 1 24 May, 21:32 477.50 478.25 533 537 7.15 7.22 220 226
3. Davtashen-88ՍՈՒՓՐԱ ՍՊԸ star 1 24 May, 20:12 477.50 480 524 536 7.17 7.25 223 225
4. VAS-Supermarket-767-1VAS Supermarket star -2 24 May, 20:09 477 479 532 537 7.10 7.25 222 226
5. TUREKS-GOLD-LLC-816-AՏուրեքս ՍՊԸ star 1 24 May, 19:54 477 478.50 533 535.50 7.15 7.22 223 224.50
6. Kasyan-8-MMM-623-AԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ե.. star 1 24 May, 19:24 477.50 478.50 532 536 7.15 7.25 222 225
7. KAREN-ANNA-END-FEMILI-LLC-752-AԿԱՐԵՆ ԱՆՆԱ ԸՆԴ ՖԵՄԻԼ.. star 1 24 May, 18:51 477.50 478.50 533 535 7.15 7.19 222 226
8. CAPITAL-TRADER-445ԿԱՊԻՏԱԼ ԹՐԵՅԴՐ ՍՊԸ star 1 24 May, 18:51 476 478.25 533 535 7.10 7.20 215 225
9. Avan-758-14Avan star 1 24 May, 18:42 477.50 478.50 533 537 7.15 7.19 223 226
10. ENDRYU-GRUP-LLC-728-AԷՆԴՐՅՈՒ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ star 1 24 May, 18:37 477.50 479 533 536 7.13 7.20
11. Komitas-63-524Կոմիտաս 63 star 1 24 May, 18:34 477 479 530 536 7.14 7.18 222 226
12. Gagik-Dheryan-377-AԳագիկ Դհերյան star 1 24 May, 17:16 477.50 478.50 533 536 7.15 7.18 220 224.50
13. VEGA-UORLD-LLC-769ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ star 1 24 May, 17:05 477.50 478.50 534 537 7.10 7.20
14. IMPERIUM-PLAZA-797-AIMPERIUM PLAZA star 1 24 May, 14:27 477.50 478.50

Currency Converter

I have   I want