, 24 October 2019, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
 Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Home»Exchanges»"Փի-Սի Էլեկտրոնիկս" ՍՊԸ

Page views 13561
Organization details
"Փի-Սի Էլեկտրոնիկս" ՍՊԸ
Head office Yerevan, Malatia-Sebastia
Անդրանիկի 30/30, 0084
Phone(s) 096226462
010733388
Additional info
Fax
Email info@pc-electronics.am
URL https://pc-electronics.am
Licence 830
Branch Name
Address
Phone(s)
1. Գլխամաս
License N-830
Yerevan
Malatia-Sebastia, Անդրանիկի 30/30, 0084
096226462
010733388
See on the map

Banks

Exchange type

Currency