, 18 May 2021, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հարգելի Հաճախորդ՝ այս պահին կայքում առկա է որոշակի խնդիր Բանկերի փոխարժեքների հետ կապված։

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 17 May, 20:00 518.50 523.50 628 638 6.96 7.24 727 746
2. ArcakhbankArtsakhbank star 19 17 May, 20:00 518.50 523.50 626 638 6.96 7.18 726 743
3. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 9 17 May, 20:00 519 524 630 640 6.99 7.19 731.50 743.50
4. YunibankUnibank star 48 17 May, 20:00 519 524.50 627 641 6.95 7.20 725 745
5. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 63 17 May, 20:00 518.50 523.50 626 641 6.95 7.20 725 745
6. Konvers-BankConverse Bank star 36 17 May, 20:00 518.50 523.50 628 638 7 7.22 729 741
7. AmeriabankAmeriabank star 20 17 May, 20:00 518.50 523.50 628.50 640.50 6.96 7.20 729 743
8. EvokabankEvocabank star 14 17 May, 20:00 519 523 630 638 7.01 7.17 728 742
9. InekobankInecobank star 23 17 May, 20:00 519 524 628 640 6.95 7.20 726.50 745
10. AyDi-BankIDBank star 15 17 May, 20:00 518.50 523.50 629 639 7 7.20 726 746
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 4 17 May, 20:00 519.50 524.50 627 640 6.91 7.20 729 741
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 17 May, 20:00 519.50 524 633 641 7 7.20 731 739
13. ArdshinbankArdshinbank star 53 17 May, 20:00 519 524 628 641 6.95 7.20 726 743
14. AraratBankAraratBank star 55 17 May, 20:00 519 524 624 642 7 7.20 720 747
15. Akba-bankACBA bank star 59 17 May, 20:00 519 524 628 642 7.01 7.26 726 745
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 17 May, 20:00 519 525 627 639 6.95 7.25
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 17 May, 20:00 519 524 627 640 7 7.20 726 745
Minimum518.505236246386.917.17720739
Maximum519.505256336427.017.26731.50747
Average518.88523.88627.91639.916.977.21726.94743.72
Fluctuation (May 16)-0.46-0.58+1.19+0.22-0.02-0.02+0.67-0.59

Currency Converter

I have   I want